ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vypadá to, že nyní neordinujeme, napište nám, nebo zavolejte v ordinačních hodinách..

Vnitřní řád ordinace

VNITŘNÍ ŘÁD ORDINACE PRAKTICKÉ LÉKAŘKY PRO DĚTI A DOROST OSINALICKÁ 1104/13, PRAHA 8

1. Základní práva pacienta

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Nezletilý pacient mladší 15 let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce nebo jím písemně zmocněné osoby – v tomto případě po předchozí domluvě s lékařem. Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho písemným souhlasem a po předchozí po domluvě s lékařem.

2. Povinnosti pacienta a doprovodu

Klienti a jejich doprovod jsou povinni chovat se zdvořile ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny a řídit se tímto Vnitřním řádem zdravotnického zařízení. Dále jsou povinni dodržovat ordinační hodiny, bez domluvy zejména nechodit s nemocnými dětmi mezi zdravé. Pořizování fotografií a videonahrávek ve všech prostorách zdravotnického zařízení je zakázáno bez souhlasu natáčených nebo fotografovaných osob a bez souhlasu pověřeného zdravotnického pracovníka. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno vyvěšování či odkládání reklam, plakátů, tiskovin, předmětů.

3. Registrace k praktickému lékaři pro děti a dorost

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný. Pacient může požádat o registraci, jestliže je mladší 19 let a jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému praktickému lékaři. Rodiče novorozence žádají o jeho registraci před očekávaným narozením a oznámí lékaři propuštění z porodnice v den propuštění. O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu, jehož kopii předá pacientovi.

4. Provozní doba

Provozní doba se shoduje s dobou ordinační.

5. Ordinační doba

Ordinační doba je zveřejněna na vstupních dveřích ordinace. V ordinační době je v ordinaci přítomen lékař (lékařka), který osobně poskytuje zdravotní služby. Příjem pacientů končí 30 minut před skončením ordinační doby.

6. Objednání na vyšetření

Pacienti se mohou na vyšetření objednat v provozní době telefonicky.  Objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, se předem telefonicky omluví, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

7. Čekání na vyšetření

Pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby. Pacienti po příchodu do čekárny na určeném místě odloží svrchní oděv a připraví se na vyšetření podle pokynů zdravotní sestry. Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Čas čekání mohou využít zejména k seznámení se s informacemi na nástěnce. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

8. Pořadí vyšetření

Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny, krátkým dotazem zjišťuje stav potíží každého příchozího a po konzultaci s lékařem určí pořadí vyšetření pacientů a jejich případné umístění v oddělené čekárně (izolaci). Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace podle možností v čase, na který byli objednáni. Neobjednaní pacienti se domluví na čase ošetření se sestrou či lékařem. Pracovníci zdravotnického zařízení se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat, doba objednání je však časem, od kdy pacient čeká na ošetření v čekárně, nikoliv dobou vlastního ošetření.

9. Průběh vyšetření

Vyšetření provádí lékař zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem zákonného zástupce nebo zmocněné osoby. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze pacientovi, jeho zákonným zástupcům, zmocněncům a osobám určeným obecně závaznými předpisy.

10. Vjezd dětských kočárků

A dalších kolových vozidel vč. odstrkovadel není dovolen do čekárny ani ordinace, při vstupu do zdravotnického zařízení je místo označené k zaparkování těchto přepravních prostředků.

11. Právo zdravotnických pracovníků

Lékař či pověřený zdravotnický pracovník je oprávněn rozhodnout o omezení práv zákonných zástupců a dalších blízkých osob při poskytování zdravotní péče klientům zdravotnického zařízení, tzn. že v odůvodněných případech přítomnost zákonných či blízkých osob při poskytování zdravotní péče klientům nepřipustí a to i v př. nezletilých klientů. Dále má personál právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jejich života nebo vážnému ohrožení zdraví.

12. Telefonické konzultace

Jsou poskytovány v případech spíše obecné povahy, které jsou lékařem po domluvě s plnoletým pacientem nebo zákonným zástupcem nezletilého vyhodnoceny jako možné a vhodné k telefonické či elektronické formě konzultace. Hovor je veden jen s osobami uvedenými v Poučení o právech konkrétního pacienta.

13. Návštěva lékaře v bydlišti pacienta

O návštěvu lékaře v bydlišti pacienta může registrovaný pacient požádat telefonicky během provozní doby. Návštěva je hrazena z veřejného zdravotního pojištění v případě, že zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět. V opačném případě je návštěva hrazena pacientem. Během návštěvy v domácnosti se provede jen nezbytné vyšetření pacienta a na další vyšetření je pacient zván do zdravotnického zařízení, tedy je třeba dopravu následně řešit.

14. Oznamování změn

Registrovaný pacient do 8 dnů oznámí svému dosavadnímu registrujícímu lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, telefonního či e-mailového spojení, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

15. Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je vlastnictvím zdravotnického zařízení. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy. Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři, dosavadní registrující lékař odešle novému registrujícímu lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

16. Důsledky porušení vnitřního řádu

Zdravotnické zařízení může předčasně ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst.2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)

Ordinační hodiny

  • Pondělí 12.00 - 18.00
  • Úterý 8.00 - 16.00
  • 8-11 pro nemocné, 12-16 pro zvané zdravé
  • Středa 8.00 - 16.00
  • 8-11 pro nemocné, 12-16 pro zvané zdravé
  • Čtvrtek 8.00 - 14.00
  • 8-11 pro zvané zdravé, 11-14 pro nemocné
  • Pátek 8.00 - 12.00
  • 8-12 pro nemocné, nepravidelně do 15h pro zvané zdravé

Polední pauza: 11.00 - 12.00

Kontaktuje nás

Zeptejte se na co potřebujete nebo se rovnou objednejte.


  • U nás pohodlně zaparkujete. Nemáme "modré zóny"!
+420 774 820 600 Kontaktujte nás